Эмнэлгийн ёс зүйн хорооны танилцуулга, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ үйл ажиллагааны товч тайлан.