Төлбөртэй үйлчилгээний тариф

ЦЭРГИЙН ТӨВ ЭМНЭЛЭГТ ХИЙГДЭХ САНГИЙН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН 264/А/293 ТООТ ТУШААЛД ЗААГДСАН БОЛОН НЭМЭЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ, ТАРИФ.

Тусламж, үйлчилгээний төрөл Тусламж, үйлчилгээний ерөнхий жагсаалт Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл Код ЭМД-ын багцад хамаарах эсэх  Төлбөр
1. Лабораторийн шинжилгээ
1 Лабораторийн шинжилгээ Бичил амь судлалын шинжилгээ Мөөгөнцөр илрүүлэх 10101002 Тийм            28,000
2 Лабораторийн шинжилгээ Бичил амь судлалын шинжилгээ Бичил биетэн өсгөвөрлөж, эмэнд мэдрэг чанар тодорхойлох шинжилгээ (шарх, хамар, хамар залгиур, чих, нүд умайн хүзүү, шээсний сүв, үтрээ, өтгөн, идээ, буглаа, цэр, шээс) гуурсны арчдас (трахеостом, интубац, хэвлий, цээж, давсаг, ЭДВ-н болон бусад гуурс) хатгалтын шингэн, цэр, бронхийн угаадасны нян судлалын шинжилгээ (хэвлийн, плевр, тархи нугасны шингэн, үений шингэн, олгой, цөс) 10101003 Тийм            32,000
3 Лабораторийн шинжилгээ Бичил амь судлалын шинжилгээ Нян тээгчийн шинжилгээ 10101004 Тийм            30,000
4 Лабораторийн шинжилгээ Бичил амь судлалын шинжилгээ Хүчилд тэсвэртэ нян илрүүлэх түрхэцийн шинжилгээ 10101007 Тийм            15,000
5 Лабораторийн шинжилгээ Бичил амь судлалын шинжилгээ Цуснаас бичил биетэн өсгөвөрлөж, эмэнд мэдрэг чанар тодорхойлох шинжилгээ 10101008 Тийм            72,000
6 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Бикарбонат СО2 10102012            12,000
7 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ NH3 10102001 Тийм              5,000
8 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ АЛАТ 10102003 Тийм              3,000
9 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Альбумин 10102004 Тийм              3,000
10 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Альбумин /нугасны ус/ Тийм
11 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Амилаза 10102006 Тийм              5,000
12 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Амилаза /хэвлийн шингэн/ 10102007 Тийм              4,000
13 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Амилаза /шээс/ 10102008 Тийм              5,000
14 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ АСАТ 10102010 Тийм              3,000
15 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Гомоцистейн 10102025            35,000
16 Миоглобин 10102051            26,000
17 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Бага нягтралтай липопротейн 10102011 Тийм            10,000
18 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нийт Билирубин 10102013 Тийм              8,000
19 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Шууд билирубин 10102014 Тийм              3,000
20 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ шууд бус билирубин 10102015 Тийм              3,000
21 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Гаммаглутамилтрансфераза 10102018 Тийм              3,000
22 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Глюкоз 10102021 Тийм              3,000
23 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Глюкоз /нугасны шингэн/ 10102022 Тийм              3,000
24 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Глюкоз /плеврийн шингэн/ 10102023 Тийм              3,000
25 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Глюкоз / үений шингэн/ 10102024 Тийм              3,000
26 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Их нягтралтай липопротейн 10102027 Тийм              6,000
27 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Кали 10102028 Тийм              5,000
28 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Кали /шээс/ 10102029 Тийм              5,000
29 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Кальци 10102030 Тийм              4,000
30 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Кальци /шээс/ 10102031 Тийм              3,000
31 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Креатинин 10102033 Тийм              4,000
32 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Креатинин /хэвлийн шингэн/ 10102034 Тийм              4,000
33 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Креатинин /шээс/ 10102035 Тийм              4,000
34 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Креатинини клиренс 10102036 Тийм              3,000
35 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Креатинфосфотаза МВ 10102037 Тийм            10,000
36 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Лактат 10102039 Тийм              5,000
37 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Лактат /нугасны ус/ 10102040 Тийм              4,000
38 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Лактат /үений шингэн/ 10102041 Тийм              4,000
39 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ ЛДГ Лактатдегидрогеназа 10102043 Тийм              4,000
40 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ ЛДГ / плеврийн шингэн/ 10102044 Тийм              3,000
41 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ ЛДГ /үений шингэн/ 10102045 Тийм              3,000
42 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Липаза 10102046 Тийм              6,000
43 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Магни 10102048 Тийм              4,000
44 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Магни /шээс/ 10102049 Тийм              3,000
45 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Мочевин 10102052 Тийм              4,000
46 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Мочевин /хэвлийн шингэн/ 10102053 Тийм              3,000
47 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Мочевин / шээс / 10102054 Тийм              3,000
48 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Натри 10102055 Тийм              5,000
49 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Натри /шээс/ 10102056 Тийм              5,000
50 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нийт уураг 10102057 Тийм              3,000
51 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нийт уураг /нугасны ус/ 10102058 Тийм              6,000
52 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нийт уураг /плеврийн шингэн/ 10102059 Тийм              4,000
53 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нийт уураг /үений шингэн/ 10102060 Тийм              3,000
54 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нийт уураг /хэвлийн шингэн/ 10102061 Тийм              3,000
55 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нийт уураг /шээс/ 10102062 Тийм              6,000
56 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нойр булчирхайн амилаза /П амилаза/ 10102063 Тийм              6,000
57 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Нугасны шингэнд хлор үзэх 10102064 Тийм              5,000
58 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Ревматоид фактор РФ /тоогоор/ 10102066 Тийм              9,000
59 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ С урвалжийн  CRP /тоогоор/ 10102067 Тийм            11,000
60 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Төмөр 10102070 Тийм              4,000
61 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Триглицерид 10102072 Тийм              3,000
62 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Үлдэгдэл азот 10102074 Тийм              3,000
63 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Фосфор 10102075 Тийм              3,000
64 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Фосфор /шээс/ 10102076 Тийм              3,000
65 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Хлор 10102079 Тийм              5,000
66 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Хлор /шээс/ 10102080 Тийм              6,000
67 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Холестерин 10102081 Тийм              3,000
68 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Холинэстераза 10102082 Тийм              3,000
69 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Цистатин С 10102084 Тийм            25,000
70 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Шүлтлэг фосфотаза 10102086 Тийм              4,000
71 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Шээсний хүчил /үений шингэн/ 10102090 Тийм              8,000
72 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Шээсний хүчил /цус/ 10102091 Тийм              3,000
73 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Шээсний хүчил /шээс/ 10102092 Тийм              3,000
74 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Шээсэнд глюкоз тодорхойлох 10102093 Тийм              5,000
75 Лабораторийн шинжилгээ Биохимийн шинжилгээ Шээсэнд уураг, креатинины харьцаа үзэх 10102094 Тийм              5,000
76 Лабораторийн шинжилгээ Гематологийн шинжилгээ Лейкограмм /захын цусны түрхэц/ 10104001 Тийм            20,000
77 Лабораторийн шинжилгээ Гематологийн шинжилгээ Ретикулоцит тоолох /анализатораар/ 10104003 Тийм            20,000
78 Лабораторийн шинжилгээ Гематологийн шинжилгээ УЭТХ /СОЭ/ 10104005 Тийм              4,500
79 Лабораторийн шинжилгээ Гематологийн шинжилгээ Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 10104008 Тийм            14,000
80 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Кумбсын шууд бус урвалын шинжилгээ 10105034 Тийм            14,000
81 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Кумбсын шууд урвалын шинжилгээ 10105035 Тийм            14,000
82 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Улаан эсийн эсрэг бие илрүүлэлт 10105039 Тийм            30,000
83 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Сөрөг резус Д баталгаажуулах 10105038 Тийм              7,000
84 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хувийн тохироо тодорхойлох /картын аргаар/ 10105042 Тийм            47,000
85 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Цусны бүлэг 10105044 Тийм            11,000
86 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Цусны резус бүлэг тодорхойлох / Rh фактор/, баталгаажуулах 10105045 Тийм              6,000
87 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Цусны хувийн тохироо тодорхойлох 10105046 Тийм            15,000
88 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Адренокортикотропин даавар АКТД 10106002 Тийм            30,000
89 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ antimitochondrial antibodies (AMA) 10106003 Тийм          100,000
90 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti-nuclear antibodies (ANA) -9 Line 10106004 Тийм            30,000
91 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ The antineutrophil cytoplasm autoantibodies (ANCA-3 Line) 10106005 Тийм            30,000
92 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti-phospholipase A2 Receptor Antibody (anti PLA-2R) 10106006 Тийм            30,000
93 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Аntivimentin antibodies (anti-MCV) 10106007 Тийм            30,000
94 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti-cyclic citrullinated peptide antibody (CCP) 10106008 Тийм            50,000
95 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti double stranded DNA antibody (dsDNA) 10106009 Тийм            25,000
96 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Аntiphospholipid antibod (aPL) 10106010 Тийм            70,000
97 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti-SARS-CoV-2-N 10106011 Тийм            30,000
98 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti-SARS-CoV-2-S 10106012 Тийм            60,000
99 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ anti–Sjögren’s-syndrome-related antigen B (anti-SSB) IgG 10106013 Тийм            30,000
100 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Аnti-tuberculosis (anti-TB) 10106014 Тийм              9,000
101 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti-TSHR 10106015 Тийм            75,000
102 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Аnti-citrullinated protein antibodies (ACPA) 10106016 Тийм            33,000
103 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Aquaporin-4 (AQP4) 10106017 Тийм            30,000
104 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCAs) 10106019 Тийм          110,000
105 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Antithrombin III (ATIII) 10106021 Тийм            30,000
106 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Anti Histone Antibody (AHA) 10106022 Тийм            24,000
107 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Cyfra 21-1 10106032 Тийм            28,000
108 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Д вирусийн эсрэг биеийн М уураг /anti HDV IgM/ ELISA 10106034 Тийм            25,000
109 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Dehydroepiandrosterone (DHEA) 10106037 Тийм            20,000
110 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Glomerular basement membrane antibody 10106041 Тийм            30,000
111 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ HCV Gr1 (Hiscl) 10106043 Тийм            30,000
112 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ HCV Gr2 (Hiscl) 10106044 Тийм            30,000
113 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Ig A 10106052 Тийм            60,000
114 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Ig G 10106053 Тийм            60,000
115 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Ig M 10106054 Тийм            60,000
116 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ IL6 10106055 Тийм            35,000
117 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ LE эс тоолох 10106056 Тийм            10,000
118 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ pro BNP 10106067 Тийм          100,000
119 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Амьсгалын сорилоор хеликобактери илрүүлэх 10106089 Тийм            45,000
120 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Бөөмийн эсрэг бие (ANA total) 10106095 Тийм            24,000
121 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Бүдүүн гэдэсний CEA 10106098 Тийм            22,000
122 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ В вирусийн гадаргуугийн эсрэг бие (aHBS) 10106101 Тийм            25,000
123 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ В вирусийн Е эсрэг бие (aHBe) 10106103 Тийм            30,000
124 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ В вирусийн Е эсрэгтөрөгч (HBeAg) 10106103 Тийм            30,000
125 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ В вирусийн цөмийн эсрэг бие (aHBc) 10106105 Тийм            19,000
126 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Витамин В12 10106106 Тийм            30,000
127 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Витамин Д нийт 10106107 Тийм            40,000
128 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Витамин Д3 /25-ОН/ 10106108 Тийм            36,000
129 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатит Е вирусийн эсрэг 10106111 Тийм            20,000
130 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Глюкозжсон гемоглобин 10106112 Тийм            17,000
131 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ ДОХ (HIV 1/2 cassette) 10106116 Тийм              6,000
132 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ ДОХ (HIV 1/2 combi) 10106117 Тийм            20,000
133 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Ийлдэсний С урвалжийн уураг (CRP) цус наалдуулах 10106121 Тийм            11,000
134 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Ийлдэсний С урвалжийн уураг (CRP) цус наалдуулах 10106122 Тийм            45,000
135 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Иммуноглобулин G IgG 10106123 Тийм            11,000
136 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Иммуноглобулин M IgM 10106125 Тийм            11,000
137 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Иммуноглобулин A IgA 10106127 Тийм            11,000
138 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Иммуноглобулин E IgE 10106129 Тийм            20,000
139 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Инсулин 10106130 Тийм            25,000
140 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Интерлейкин 6 10106131 Тийм            70,000
141 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Кортикол 10106133 Тийм            20,000
142 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Өтгөнд хеликобактер тодорхойлох 10106147 Тийм            20,000
143 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Паратириодын даавар (PTH) 10106148 Тийм            35,000
144 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Прокальцитонин 10106150 Тийм            85,000
145 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ С вирусийн эсрэг эсрэг бие (aHCV) ELISA 10106152 Тийм            10,000
146 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ С вирусийн эсрэг эсрэг бие (aHCV) электрохимолюменсценц 10106153 Тийм            25,000
147 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ С пептид 10106154 Тийм            23,000
148 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тиреод Пероксидаза эсрэг бие (anti-TPO) 10106157 Тийм            30,000
149 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тиреод сэдээгч даавар (TSH) 10106158 Тийм            17,000
150 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тироглобулин (TG) 10106159 Тийм            19,000
151 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тироглобулины эсрэг бие (anti-TG) 10106160 Тийм            20,000
152 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тироксин (T4) 10106161 Тийм            17,000
153 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Трииодтиронин даавар (T3) 10106164 Тийм            15,000
154 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тропонин I (Troponin I) 10106165 Тийм            35,000
155 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тропонин Т (Troponin Т) 10106166 Тийм            30,000
156 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тропонин хурдавчилсан тест  (Troponin I) 10106167 Тийм            25,000
157 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Түрүү булчирхайн хавдрын маркер (PSA) 10106169 Тийм            21,000
158 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тэмбүү илрүүлэх өвөрмөц сорил (TPHA) 10106172 Тийм              5,000
159 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Тэмбүү өвчнийг баталгаажуулах (Syphilis TP-IgM) ELISA 10106173 Тийм            35,000
160 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Ферритин 10106185 Тийм            26,000
161 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ ХДХВ/ДОХ илрүүлэг ELISA 10106196 Тийм            25,000
162 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатит А вирусийн цөмийн эсрэг биеийн М уураг (antiHAV IgM) электрохиолюминеснценц 10106199 Тийм            35,000
163 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатит B вирусийн цөмийн эсрэг биеийн М уураг (anti-HBVc IgM) ELISA 10106200 Тийм            10,000
164 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатит B вирусийн цөмийн эсрэг биеийн М уураг (anti-HBVc IgM) электрохиолюминеснценц 10106201 Тийм            35,000
165 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатитын В вирусийн гадаргуугийн эсрэг биеийн үзүүлэлт (HBsAg) ELISA 10106202 Тийм            10,000
166 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатитын В вирусийн гадаргуугийн эсрэг биеийн үзүүлэлт (HBsAg) электрохиолюминеснценц 10106203 Тийм            15,000
167 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатитын В вирусийн гадаргуугийн эсрэг биеийн үзүүлэлт   (HBsAg) кассет 10106204 Тийм              6,000
168 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатитын В вирусийн гадаргуугийн эсрэг биеийн үзүүлэлтийг тоолох аргаар үзэх  (HBsAg) электрохиолюминеснценц 10106205 Тийм            60,000
169 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хепатит С вирүсийн эсрэг бие (anti-HCV) cassette 10106206 Тийм              6,000
170 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Нойр булчирхайн хавдрын маркер (CA 19-9) 10106207 Тийм            30,000
171 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Ходоодны хавдрын маркер (CA 72-4) 10106208 Тийм            35,000
172 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хөхний хавдрын маркер (CA 15-3) 10106209 Тийм            35,000
173 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Хурдавчилсан ийлдсийн реаген тест (RPR) 10106210 Тийм              8,000
174 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Цусны ийлдсэнд IgM/IgG илрүүлэх 10106216 Тийм            35,000
175 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Чөлөөт Тироксин даавар (FT4) 10106217 Тийм            15,000
176 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Чөлөөт Трииодтиронин даавар (FT3) 10106218 Тийм            20,000
177 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Чөлөөт түрүү булчирхайн антиген (PSA) 10106219 Тийм            26,000
178 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Элэгний хавдрын маркер (AFP) 10106230 Тийм            20,000
179 Лабораторийн шинжилгээ Иммуногематологийн шинжилгээ Clostridium difficille toxin GDH 10106235 Тийм            60,000
180 Лабораторийн шинжилгээ Халдварын молекул шинжилгээ Ковид-19 (COVID-19/SARS CoV-2) халдвар РНХ илрүүлэх 10108007 Тийм            35,000
181 Лабораторийн шинжилгээ Халдварын молекул шинжилгээ Элэгний В вирүсийн ДНХ тоолох (HBV-DNA VL) 10108031 Тийм          133,000
182 Лабораторийн шинжилгээ Халдварын молекул шинжилгээ Элэгний В Вирүсийн эмийн тэсвэржилтийг тодорхойлох- HBV-Drug resistance 10108032 Тийм          120,000
183 Лабораторийн шинжилгээ Халдварын молекул шинжилгээ Элэгний Д вирүсийн РНХ тоолох (HDV-RNA VL) 10108033 Тийм          163,000
184 Лабораторийн шинжилгээ Халдварын молекул шинжилгээ Элэгний С вирүсийн генотипийг тодорхойлох 10108034 Тийм          120,000
185 Лабораторийн шинжилгээ Халдварын молекул шинжилгээ Элэгний С вирүсийн РНХ тоолох (HCV-RNA VL) 10108035 Тийм          139,000
186 Лабораторийн шинжилгээ Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ / Коагулограмм APTT 10109001 Тийм              5,000
187 Лабораторийн шинжилгээ Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ / Коагулограмм D-Dimer 10109004 Тийм            60,000
188 Лабораторийн шинжилгээ Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ / Коагулограмм Fibrinogen 10109005 Тийм              6,000
189 Лабораторийн шинжилгээ Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ / Коагулограмм Protein C 10109011 Тийм            80,000
190 Лабораторийн шинжилгээ Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ / Коагулограмм TT 10109012 Тийм              5,000
191 Лабораторийн шинжилгээ Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ / Коагулограмм PT (INR) 10109019 Тийм              5,000
192 Лабораторийн шинжилгээ Шимэгч судлалын шинжилгээ Echinococcus IgG 10110001 Тийм            20,000
193 Лабораторийн шинжилгээ Шимэгч судлалын шинжилгээ Маларийн эсрэг IgG 10110002 Тийм            12,000
194 Лабораторийн шинжилгээ Шимэгч судлалын шинжилгээ Rickettsia IgG 10110003 Тийм            20,000
195 Лабораторийн шинжилгээ Шимэгч судлалын шинжилгээ Rickettsia IgM 10110004 Тийм            20,000
196 Лабораторийн шинжилгээ Шимэгч судлалын шинжилгээ Хумхаа илрүүлэг 10110011 Тийм            20,000
197 Лабораторийн шинжилгээ Шимэгч судлалын шинжилгээ шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх /натив харах/ 10110013 Тийм              5,000
198 Лабораторийн шинжилгээ Шимэгч судлалын шинжилгээ Эгэл биетэн илрүүлэг 10110015 Тийм            15,000
199 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ 2 аяганы сорил 10113001 Тийм              6,000
200 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ 3 аяганы сорил 10113002 Тийм            19,000
201 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Амбурж (Hamburg test) 10113003 Тийм              6,000
202 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Баасны ерөнхий шинжилгээ 10113004 Тийм              6,000
203 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Бенс-Джонсны сорил 10113005 Тийм              6,000
204 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Гемосидерины сорил 10113006 Тийм              4,000
205 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Зимницкийн сорил 10113007 Тийм              6,000
206 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Нечипоренко 10113008 Тийм              6,000
207 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Өтгөнд далд цус илрүүлэх 10113009 Тийм            12,000
208 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Порфирины сорил 10113010 Тийм              4,000
209 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Тархи нугасны шингэний ерөнхий шинжилгээ 10113011 Тийм            30,000
210 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Тромбоцит тоолох 10113012 Тийм              6,000
211 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Үтрээний наалдцын шинжилгээ 10113014 Тийм            13,000
212 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Хоногийн шээсэнд уураг тодорхойлох 10113015 Тийм              6,000
213 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Хоногийн шээсэндд сахар тодорхойлох 10113016 Тийм              6,000
214 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Шүүдэст шингэний ерөнхий шинжилгээ 10113018 Тийм            30,000
215 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Цусны хийн шинжилгээ 10113017 Тийм            28,000
216 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Шээсний ерөнхий шинжилгээ 10113019 Тийм              6,000
217 Лабораторийн шинжилгээ Эмнэлзүйн химийн шинжилгээ Шээсэнд мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийн бодис илрүүлэх шинжилгээ (AMP, BAR, BZO, THC, COC, MOR, OPI, PCP, METAMP, Meth) 10113021 Тийм            30,000
218 Лабораторийн шинжилгээ Эмчилгээний эмийн хяналтын шинжилгээ Эмийн төвшин тогтоох шинжилгээ  (Ванкомицин, Дигитоксин, парацетамол, сиролимус, такролимус, фенобарбитал, циклоспорин, эверолимус, микофенолит, мофетил) 10114001 Тийм            80,000
2. Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ
219 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Багажийн шинжилгээ 12 сувгын холтер зүрхний цахилгаан бичлэг 10201001 Үгүй            80,000
220 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Багажийн шинжилгээ 7 хоногийн холтер зүрхний цахилгаан бичлэг 10201002 Үгүй          600,000
221 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Багажийн шинжилгээ Артерийн даралтын 24 цагийн хяналт 10201003 Тийм            48,000
222 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Багажийн шинжилгээ Ачаалалтай зүрхний цахилгаан бичлэг 10201004 Тийм            30,000
223 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Багажийн шинжилгээ Зүрхний цахилгаан бичлэг 10201005 Тийм              9,000
224 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Багажийн шинжилгээ Налуу ширээний зүрхний цахилгаан бичлэг 10201006 Үгүй            70,000
225 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Багажийн шинжилгээ Умайн хөндийн дуран 10201007 Тийм            30,000
226 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Багажийн шинжилгээ Уродинамикийн шинжилгээ 10201010 Тийм          100,000
227 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн уян дурангийн оношилгоо Дурангийн хэт авиан оношилгоо (ЕUS) 10202001 Үгүй          550,000
228 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн уян дурангийн оношилгоо Унтуулгатай уян дуран (Бүдүүн гэдэс, уушги, улаан хоолой ходоод, төвөнх) 10202002 Үгүй          100,000
229 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн уян дурангийн оношилгоо Уян дуран (Бүдүүн гэдэс, уушги, улаан хоолой ходоод, төвөнх) 10202003 Тийм            70,000
230 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн уян дурангийн оношилгоо Хатуу дуран (хамар, чих, арьс, вүүдийн ламп) 10202004 Тийм            30,000
231 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн хэт авиан оношилгоо Улаан хоолойн зүрхний хэт авиан шинжилгээ 10203001 Тийм            50,000
232 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн хэт авиан оношилгоо Хэт авиа (зүрх, бамбай булчирхай, хөх, захын судас, нүд, хэвлий, нярайн түнх, нярайн зулай, цээж, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн эрхтэн, гүрээний артери, зөөлөн эд, шөрмөс, үе, тархины судасны допплер, тархины судасны дуплекс) 10203002 Тийм            15,000
233 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн хэт авиан оношилгоо Хэт авиан хяналтанд хийх нарийн зүүний хатгалт, биопси (Бамбай, хөх, зөөлөн эд) 10203003 Тийм            80,000
234 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн хэт авиан оношилгоо Элэгний хатуурал тодорхойлох Фиброскан шинжилгээ 10203004 Тийм            20,000
235 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Гадаад амьсгалын үйл ажиллагааны шинжилгээ Амьсгалаар ялгарах азотын оксид /ГеNО/ 10204001 Тийм            80,000
236 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Гадаад амьсгалын үйл ажиллагааны шинжилгээ Гуурсан хоолой сэдээх метахолинтой сорил (спирограмм) 10204002 Тийм            80,000
237 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Гадаад амьсгалын үйл ажиллагааны шинжилгээ Гуурсан хоолойн эмтэй сорил (Тэлэх, метахолинтой) спирограмм 10204003 Тийм            30,000
238 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Гадаад амьсгалын үйл ажиллагааны шинжилгээ Спирограмм 10204004 Тийм            16,000
239 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Дуу авианы шинжилгээ SASSAR тархины баганын сонсголын зам шалгах 10205001 Тийм            30,000
240 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Дуу авианы шинжилгээ Аудиометрийн шинжилгээ 10205002 Тийм            22,000
241 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн компьютерт томографын оношилгоо Нэг байрлалд хийх тодосгогчгүй компьютерт томограф (Толгой, хамар дайвар, ухархай, чамархай, хэвлий, бөөр шээсний зам, цээж, зүрхний титэм судас, бага аарцаг, дээд мөч, доод мөч, хүзүү, сээр, ууц) 10211001 Тийм            90,000
242 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн компьютерт томографын оношилгоо Нэг байрлалд хийх тодосгогчтой компьютерт томограф (Толгой, хамар дайвар, ухархай, чамархай, хэвлий, бөөр шээсний зам, цээж, зүрхний титэм судас, бага аарцаг, дээд мөч, доод мөч, хүзүү, сээр, ууц) 10211002 Тийм          240,000
243 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн компьютерт томографын оношилгоо Олон байрлалд хийх тодосгогчгүй компьютерт томограф (Цээжхэвлий, бүтэн нуруу, политраума, толгой хүзүү) 10211003 Тийм          120,000
244 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Бүх төрлийн компьютерт томографын оношилгоо Олон байрлалд хийх тодосгогчтой компьютер томограф (Цээж хэвлий, бүтэн нуруу, политраума, толгой хүзүү) 10211004 Тийм          270,000
245 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Мэдрэл булчингийн цахилгаан бичлэг Булчингийн цахилгаан бичлэг (ЕМG) 10212001 Тийм          120,000
246 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Мэдрэл булчингийн цахилгаан бичлэг Мэдрэлийн цахилгаан бичлэг (ЕNG), Мэдрэхүйн дуудлагат потенциал (SSEP) 10212002 Тийм          100,000
247 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Мэдрэл булчингийн цахилгаан бичлэг Сонсголын дуудлагад потенциал (АЕР), Харааны дуудлагад потенциал (\/ЕР) 10212003 Тийм            50,000
248 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний эмгэгийн багажийн оношилгоо Нулимсны замын шинжилгээ 10213001 Тийм            30,000
249 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний эмгэгийн багажийн оношилгоо Нүдний эмгэгийн багажийн оношилгоо (Харааны талбайн шинжилгээ, нүдний угийн фото зураг) 10213002 Тийм            30,000
250 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Бөөр, шээс ялгаруулах замын тодосгогчтой шинжилгээ (Бөөрний ялгаруулах үйл ажиллагаа, гистеросалпингографи, шодойн хөндийлөг бие, шээдэг сүв, шээлгүүр өгсүүлэх, уруудуулах, цистография) 10214001 Тийм            45,000
251 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Бүх төрлийн рентген оношилгоо 1 байрлал (Гавал, хамар, цээж, хүзүү, ууц, нуруу, ахар сүүл, сээр, дээд мөч, доод мөч, аарцаг, аденойд, дал, өвчүү, ухархай, хавирга, чих, эгэм, эрүү) 10214002 Тийм            10,000
252 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Бүх төрлийн рентген оношилгоо 2 байрлал (Гавал, хамар, цээж, хүзүү, ууц, нуруу, ахар сүүл, сээр, дээд мөч, доод мөч, аарцаг, аденойд, дал, өвчүү, ухархай, хавирга, чих, эгэм, эрүү) 10214003 Тийм            20,000
253 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Маммографи (1 хөх, 2 байрлал) 10214004 Тийм            20,000
254 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Маммографи (2 хөх, 2 байрлал) 10214005 Тийм            35,000
255 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Рентген харалт /цээж, хэвлий/ 10214006 Тийм            10,000
256 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Рентгений хяналтанд хийх ажилбар 10214007 Тийм            60,000
257 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Хоол боловсруулах замын баритай шинжилгээ (Улаан хоолой, ходоод, дээд гэдэс, бүдүүн шулуун гэдэс) 10214008 Тийм            60,000
258 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Рентген оношилгоо Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ (Остеоденситометри) 10214009 Тийм            33,000
259 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Соронзон резонанст томограф (МР1) Тодосгогчгүй соронзон резонанст томограф (Тархи, хүзүү сээр, бүсэлхий, ууц, зүрх, цээж, хөх, хэвлий, цөс-нойр булчирхай, бага аарцаг, мөр, тохой, сарвуу, дээд мөч, доод мөч, түнх, өвдөг, шагай) 10215001 Тийм          350,000
260 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Соронзон резонанст томограф (МК1) Тодосгогчтой соронзон резонанст томограф (Тархи, хүзүү сээр, бүсэлхий, ууц, зүрх, цээж, хөх, хэвлий, цөс-нойр булчирхай, бага аарцаг, мөр, тохой, сарвуу, дээд мөч, доод мөч, түнх, өвдөг, шагай) 10215002 Тийм          500,000
261 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Тархины цахилгаан бичлэг Нойрны олон үйлдэлт бичлэг (РSG) 10218001 Тийм          250,000
262 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Тархины цахилгаан бичлэг Тархины цахилгаан бичлэг (сэрэнги) 10218002 Тийм            40,000
263 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Тархины цахилгаан бичлэг 24 цагийн тархины цахилгаан видео бичлэг 10218003 Үгүй          300,000
264 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ АВR /Дунгийн дуудлагат потенциал шинжилгээ/ 10220001 Тийм            38,000
265 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ АSSR /Тайван үеийн сонсголын ерөнхий шинжилгээ/ 10220002 Тийм            53,000
266 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ ОЕА / Дунгийн гаднах эсийн үйл ажиллагааны шинжилгээ/ 10220003 Тийм            35,000
267 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ Сонсголын гуурс хийлэх 10220004 Тийм            35,000
268 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ Сонсголын тусгай сорилууд 10220005 Тийм            20,000
269 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ Тимпанометр 10220006 Тийм            20,000
270 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ ТЕОАЕ / сэдэлтэд үүсэх ОАЕ шинжилгээ/ 10220007 Тийм            50,000
271 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Чихний эмгэг, сонсголын шинжилгээ Зан төлөвийн аудиометрийн шинжилгээ 10220008 Тийм            40,000
272 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Сэтгэлзүйн оношилгоо, сорил Сэтгэлзүйн оношилгоо, сорил (Бүх төрлийн насанд хүрэгчдийн болон хүүхдийн сорилууд) 10221001 Тийм            30,000
273 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Сэтгэлзүйн оношилгоо, сорил Хүүхдийн аутизмын оношилгоо 10221002 Тийм          120,000
274 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний шинжилгээ, оношилгоо G Ргоbе 10223001 Үгүй            50,000
275 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний шинжилгээ, оношилгоо А, В скайн 10223002 Үгүй            20,000
276 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний шинжилгээ, оношилгоо Нүдний оптикал кохерент томограф 10223003 Үгүй          120,000
277 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний шинжилгээ, оношилгоо Нүдний өнцөг нээх лазер (LPI) 10223004 Үгүй          120,000
278 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний шинжилгээ, оношилгоо Торлогийн лазер (бүтэн) 10223005 Үгүй          300,000
279 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний шинжилгээ, оношилгоо Торлогийн лазер (хэсэгчилсэн) 10223006 Үгүй          150,000
280 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний шинжилгээ, оношилгоо Хиймэл болрын хэмжилт хийх 10223007 Үгүй            30,000
281 Оношилгооны ажилбар, хэмжилт, сорил, шинжилгээ Нүдний шинжилгээ, оношилгоо Эвэрлэгийн эндотелийн эс тоолох 10223008 Үгүй            30,000
3. Цөмийн анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ
282 Цөмийн анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ Бамбайн булчирхайн эмгэгийн эмчилгээ, хяналт Бамбайн олон зангилаат бахууг эмчлэх 10301001 Үгүй          250,000
283 Цөмийн анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ Бамбайн булчирхайн эмгэгийн эмчилгээ, хяналт Бамбайн иод шингээлт тодорхойлох 10301002 Тийм            40,000
284 Цөмийн анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ Бамбайн булчирхайн эмгэгийн эмчилгээ, хяналт Бамбайн хордлогот бахууг Иод-131-ээр эмчлэх 10301003 Үгүй          200,000
285 Цөмийн анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ Бамбайн булчирхайн эмгэгийн эмчилгээ, хяналт Бүх төрлийн сцинтиграфи оношилгоо (Бамбай, зүрх, яс, бамбайн дэргэдэх булчирхай, бөөр, нулимсны хүүдий, тархи, уушги, хөх, элэг цөс) 10301004 Тийм          120,000
286 Цөмийн анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ Хавдрын өвчний оношилгоо /ПЭТ-КТ/ Хавдрын өвчний оношилгоо (ПЭТ-КТ) 10302001 Тийм       2,400,000
4. Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ
287 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Рентген зураг Эрүүний үений толгойн зураг 10214003 20,000
288 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Рентген зураг Шүдний дэлгэмэл рентген зураг 10214003 20,000
289 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Рентген зураг Периапикал зураг 10214002 10,000
290 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Авагддаг шахмал хуванцар шүдэлбэр 1-4 шүдтэй шүдэлбэр 10503005 Үгүй 25,000
291 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Авагддаг шахмал хуванцар шүдэлбэр 5-8 шүдтэй шүдэлбэр 10503006 Үгүй 40,000
292 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Авагддаг шахмал хуванцар шүдэлбэр 9-14 шүдтэй шүдэлбэр 10503007 Үгүй 60,000
293 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Авагддаг шахмал хуванцар шүдэлбэр бүрэн шүдэлбэр 10503008 Үгүй 150,000
294 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Нэг шүд нэмэх, засвар, нэмэлт хуванцар суурь, буйл, тагнай, шүд хийх 10503009 Үгүй 20,000
295 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Авагддаг уян хуванцар шүдэлбэр 1-4 шүдтэй шүдэлбэр 10503001 Үгүй 50,000
296 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Авагддаг уян хуванцар шүдэлбэр 5-8 шүдтэй шүдэлбэр 10503002 Үгүй 70,000
297 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Авагддаг уян хуванцар шүдэлбэр 9-14 шүдтэй шүдэлбэр 10503003 Үгүй 110,000
298 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаг шүдэлбэр Цутгамал суурьтай авагддаг шүдэлбэр дээд доод 10503004 Үгүй 350,000
299 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаггүй шүдэлбэр Авагддаггүй шүдэлбэр хуванцар бүрээс 10401001 Үгүй 120,000
300 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаггүй шүдэлбэр Авагддаггүй шүдэлбэр цутгамал ган бүрээс 10401002 Үгүй 180,000
301 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Авагддаггүй шүдэлбэр Авагддаггүй шүдэлбэр шаазан бүрээс 10401003 Үгүй 400,000
302 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Буруу байрлалтай, хүндрэлтэй шүд авах 10401011 Үгүй 160,000
303 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Хэлний хөвч уртасгах 10401012 Үгүй 70,000
304 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Ясны хальсны үрэвсэлд зүслэг хийх 10401014 Үгүй 30,000
305 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Түүшин засах 10401010 Үгүй 60,000
306 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Тулгуур эдийн хагалгаа 10401009 Үгүй 60,000
307 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Шүдний орой тайрч, уйланхай авах 10401018 Үгүй 100,000
308 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Эрүүний үений өвдөлтөд хориг тавих 10401004 Үгүй 50,000
309 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Имплант 10401015 Үгүй 2,600,000
310 Шүдний өвчний ерөнхий үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ Амны хөндийн үйлчилгээ Сиалографи 10401007 Үгүй 70,000
5. Сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ
311 Сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ Сэтгэл заслын тусламж, үйлчилгээ Бүх төрлийн сэтгэл засал (ганцаарчилсан, гэр бүлийн, хосын, өөрийгөө удирдах дасгал) 10801001 Үгүй            50,000
6. Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ
312 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Балнадын эсрэг вакцин 11001001 Үгүй            10,000
313 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Боомын иммуноглобулин 11001002 Үгүй            10,000
314 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Боомын эсрэг вакцин 11001003 Үгүй            10,000
315 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Галзуугийн иммуноглобулин 11001004 Үгүй            10,000
316 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Галзуугийн эсрэг вакцин 11001005 Үгүй            10,000
317 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Менингитийн эсрэг вакцин 11001006 Үгүй            10,000
318 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Стафиллококкийн эсрэг анатоксин 11001007 Үгүй            10,000
319 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Стафиллококкийн эсрэг иммунноглобулин 11001008 Үгүй            10,000
320 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Тарваган тахлын эсрэг вакцин 11001009 Үгүй            10,000
321 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Томуугийн эсрэг вакцин 11001010 Үгүй            10,000
322 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Харшлын аллерген эмчилгээ 11001011 Үгүй            10,000
323 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Хачигт энцефалитын иммуноглобулин 11001012 Үгүй            10,000
324 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Хачигт энцефалитын эсрэг вакцин 11001013 Үгүй            10,000
325 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Хепатит А вирусийн эсрэг вакцин 11001014 Үгүй            10,000
326 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Хепатит В вирусийн эсрэг вакцин 11001015 Үгүй            10,000
327 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Хүний хэвийн иммунноглобулин 11001016 Үгүй            10,000
328 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ Сайн дурын дархлаажуулалт Шар чичрэгийн эсрэг вакцин 11001017 Үгүй            10,000
7. Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлстэй холбоотой тусламж, үйлчилгээ
329 Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлстэй холбоотой тусламж, үйлчилгээ Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах үзлэг, зөвлөгөө Аж ахуй нэгж, байгууллагын захиалгаар зохион байгуулсан багцын урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 11101001 Үгүй  Гэрээний үнийн дүнгээр
330 Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлстэй холбоотой тусламж, үйлчилгээ Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах үзлэг, зөвлөгөө Буу галт зэвсэг эзэмших сэтгэцийн эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах 11101002 Үгүй            20,000
331 Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлстэй холбоотой тусламж, үйлчилгээ Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах үзлэг, зөвлөгөө Гадаад улсад явах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамрагдах 11101003 Үгүй            30,000
332 Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлстэй холбоотой тусламж, үйлчилгээ Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах үзлэг, зөвлөгөө Гэр бүл болох, ажил сургуульд орох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамрагдах 11101004 Үгүй            30,000
333 Эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйлстэй холбоотой тусламж, үйлчилгээ Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргах үзлэг, зөвлөгөө Жолооны үнэмлэх авах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамрагдах 11101005 Үгүй            25,000
8. Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ
334 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Шингэн утас суулгах 11201001 Үгүй          250,000
335 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, уйлчилгээ Арьсны хоргүй хавдар, үү, ургацаг авах /байрлал хэмжээнээс хамаарч олон тооны жижиг хэмжээтэй бол/ 11201002 Үгүй            80,000
336 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Батга цэвэрлэх 11201003 Үгүй            25,000
337 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Ботокс эмчилгээ (А хэлбэрийн Ботулины токсин) 11201004 Үгүй          300,000
338 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Гиалураны хүчил эмчилгээ 11201005 Үгүй          220,000
339 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Даавар (Тууралтан дотор хийх дааврууд) 11201006 Үгүй            30,000
340 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Доод зовхины гадагш шамралтыг засах 11201007 Үгүй          150,000
341 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Доод зовхины гадагш шамралтыг засах /Хөгшрөлтийн болон бусад шалтгаант/ 11201008 Үгүй          250,000
342 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, уйлчилгээ Доод зовхины урвалт засах 11201009 Үгүй            50,000
343 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Доод зовхины урвалтын дахилтыг засах 11201010 Үгүй          150,000
344 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Ихэсийн тарилга (Хүний болон гахайн ихэсийн бэлдмэл) 11201011 Үгүй            80,000
345 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Наснаас хамааралтай дээд зовхины арьсны илүүдэл авах /блефаро- халазис/ 11201012 Үгүй          150,000
346 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ НД ЙАГ лазер (ND yag lasег) 11201013 Үгүй          100,000
347 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, уйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Нүдний мах хусах 11201014 Үгүй          100,000
348 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Нүдний салстын нөхөөс хийх мэс засал 11201015 Үгүй          150,000
349 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Нүдэнд давхраа хийх 11201016 Үгүй          150,000
350 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Нүүрсхүчлийн хийн хугалсан лазер (Fractional СО2 lasег) 11201017 Үгүй          120,000
351 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Нүүрсхүчлийн хийн энгийн лазер (Энгийн СО2 lasег) 11201018 Үгүй            40,000
352 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Полидиоксирибонуклейтид тариа (PDRN тариа) 11201019 Үгүй          300,000
353 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Пульсжуулсан будаган лазер (РDL lasег) 11201020 Үгүй            80,000
354 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Радио давтамж эмчилгээ (Radio frequency) 11201021 Үгүй            40,000
355 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Сэтэрхий чих оёх /2 тал/ 11201022 Үгүй            45,000
356 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Том хэмжээтэй үү, ургацаг авах 11201023 Үгүй            10,000
357 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Тээрхийн арьсанд суулгац тавих мэс засал 11201024 Үгүй          600,000
358 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Халдварт нялаахай/гараар түүх/ 11201025 Үгүй            20,000
359 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Хамар өндөрлөх 11201026 Үгүй          250,000
360 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Хөлдөөх эмчилгээ 11201027 Үгүй            20,000
361 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, уйлчилгээ Хэт ягаан А, В туяа эмчилгээ (UVA, UVB эмчилгээ) 11201028 Үгүй            10,000
362 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Цээжний симпатик мэдрэл таслах мэс засал /хэт хөлрөлт эмчлэх/ 11201029 Үгүй   1,000,000.00
363 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Чихний дэлдэн засах /1 тал/ 11201030 Үгүй          120,000
364 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Экзаймер лазер (Excimer lasзег) 11201031 Үгүй            25,000
365 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьс, салстын эмчилгээний гоо заслын тусламж, үйлчилгээ Эрчимтэй пульсжуулсан гэрэл (Intense Pulsed Light) 11201032 Үгүй            50,000
366 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, уйлчилгээ Арьсны харшлын өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт Аллерген өвөрмөц дархлаа эмчилгээ 11201033 Үгүй            70,000
367 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьсны харшлын өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт Аутоплазм эмчилгээ 11201034 Үгүй            50,000
368 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчний тусламж, үйлчилгээ Арьсны харшлын өвчний үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, хяналт Цус шүүх эмчилгээ 11201035 Үгүй            50,000
9. Бусад тусламж, үйлчилгээ
369 Бусад тусламж, үйлчилгээ ЭМД-ын багцад хамрагдаагүй бусад тусламж, үйлчилгээ ЭМД-ын багцад хамрагдаагүй бусад тусламж, үйлчилгээ 19901001 Үгүй  Бодит өртгөөр
370 Нэмэлт үйлчилгээ Нэмэлт үйлчилгээ Эмнэлгийн төлбөртэй өрөөний үйлчилгээ (люкс) 31401004 Үгүй 50,000
371 Нэмэлт үйлчилгээ Нэмэлт үйлчилгээ Эмнэлгийн төлбөртэй өрөөний үйлчилгээ (хагас люкс) 31401005 Үгүй 30,000
372 Нэмэлт үйлчилгээ Шарил тээвэрлэх үйлчилгээ Шарил тээвэрлэх үйлчилгээ (1 км-т, яаралтай болон түргэн тусламжаас бусад тохиолдолд) 31402002 Үгүй 3,000
373 Нэмэлт үйлчилгээ Захиалгат ариутгал Бикс, боодол (том, дунд, жижиг) 31404001 Үгүй 15,000
374 Нэмэлт үйлчилгээ Өвчтөн тээвэрлэх Захиалгаар өвчтөн тээвэрлэх 1 км-т, яаралтай болон түргэн тусламжаас бусад тохиолдолд 31406001 Үгүй 2,000