Хордлогын яаралтай тусламжийн үндэсний төв

           Цэргийн төв эмнэлгийн дотрын тасаг нь 1986 оноос эхлэн эмийн бодисын цочмог хордлоготой хүмүүсийг хэвтүүлэн эмчилж эхэлсэн ба БХЯ, ЭМС-ын 1990 оны н/134/711 тоот хамтарсан тушаалаар “Дотор-хордлогын” холимог бүтэцтэй тасгийг зохион байгуулж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.
ЭМЯ, БХЯ-ны сайдын 1995 оны 444; А/112 тушаалаар Цэргийн төв эмнэлгийн бүтцэд нь хордлогын нарийн мэргэжлийн яаралтай тусламжийг үзүүлэх зорилгоор ХЯТҮТ болон өргөтгөн зохион байгуулагдсан.

           ХЯТҮТ нь олныг хамарсан байгалийн гамшиг ба үйлдвэрийн осол, гэмтэл, гарч болзошгүй химийн цацраг идэвхт бодисын цочмог хордлогын үед ЗГ-ын онцгой комисс, БХЯ-ны даалгаврын дагуу эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн тусламжийг үе шаттайгаар зохион байгуулах үүрэгтэй мэргэжлийн төв байгууллага юм.
Цаашид ХЯТҮТ-ийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж эм, хими, цацраг идэвхит бодисын цочмог болон архаг хордлого, олныг хамарсан гамшиг ослын үед эмнэлгийн тусламжийг зохион байгуулах, хордлого судлал, эфферент эмчилгээний төрөлжсөн мэргэжил арга зүй, сургалт, судалгааг эрхлэн явуулах, тандалт мэдээллийн нэгдсэн лавлагаа төвийн үүрэг бүхий Хордлого Судлалын Үндэсний Төвийг байгуулах зорилготойгоор ажиллаж байна.