Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

2024 ОНЫ 1 САРЫН МЭДЭЭ
       
       
       
       
SORT_ID ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2024-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл                                –                    300.00
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл                                –   5,729,947,160.78
4 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                                –   1,361,188,226.50
6 Төсвөөс урсгал санхүүжилт          742,938,100.00      577,831,300.00
8 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт       2,636,056,300.00   3,570,406,147.00
9 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого            81,690,000.00      265,089,600.00
10 Туслах үйл ажиллагааны орлого                 800,000.00        21,290,700.00
41 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН       3,461,484,400.00   3,038,090,734.50
42 I.  ОРЛОГЫН ДҮН       3,461,484,400.00   4,434,617,747.00
43 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН       3,461,484,400.00   3,038,090,734.50
44 БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ       3,344,034,400.00   3,038,090,734.50
45 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил       1,305,879,500.00   1,304,179,000.00
46 Үндсэн цалин          719,858,500.00      718,158,000.00
47 Нэмэгдэл          561,021,000.00      561,021,000.00
48 Унаа хоолны хөнгөлөлт            25,000,000.00        25,000,000.00
51 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл          110,545,000.00      105,772,980.00
52 Тэтгэврийн даатгал            64,075,100.00        62,725,660.14
53 Тэтгэмжийн даатгал              7,538,200.00          7,379,489.44
54 ҮОМШӨвчний даатгал              6,030,500.00          3,689,744.71
55 Ажилгүйдлийн даатгал              1,507,700.00          3,689,744.71
56 Эрүүл мэндийн даатгал            31,393,500.00        28,288,341.00
57 Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал            96,476,900.00        96,476,900.00
58 Гэрэл, цахилгаан            42,500,000.00        55,735,397.47
59 Түлш, халаалт            30,140,000.00          7,582,893.53
60 Цэвэр, бохир ус            23,836,900.00        33,158,609.00
62 Хангамж бараа материалын зардал            25,238,400.00          4,257,733.00
63 Бичиг хэрэг              2,000,000.00                            –
65 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр              1,625,000.00          1,611,333.00
67 Хог хаягдал зайлуулах, хортон шимэгчдийн устгал, ариутгал              3,684,300.00          2,166,400.00
68 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс            17,929,100.00             480,000.00
71 Номативт зардал       1,372,000,000.00   1,115,672,761.50
72 Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       1,200,000,000.00      994,719,216.50
73 Хоол хүнс          172,000,000.00      120,953,545.00
75 Эд хогшил, урсгал засварын зардал            25,500,000.00        19,108,300.00
76 Багаж техник хэрэгсэл              5,500,000.00                            –
79 Урсгал засвар            20,000,000.00        19,108,300.00
84 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            19,190,600.00        12,720,000.00
85 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            19,190,600.00        12,720,000.00
94 Бараа үйлчилгээний бусад зардал          389,204,000.00      379,903,060.00
95 Бараа үйлчилгээний бусад зардал          389,204,000.00      379,903,060.00
103 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ          117,450,000.00                            –
107 Бусад урсгал шилжүүлэг          117,450,000.00                            –
113 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж          115,000,000.00                            –
115 Нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж, урамшуулал              2,450,000.00                            –
122 Мөнгөн хөрөнгийн 2024-01-01 оны 1-р сарын 31-ний үлдэгдэл                                –   1,396,527,312.50
123 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                                –   1,397,263,312.50
124 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл                                –   2,161,070,410.78
125 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                                –      787,719,834.06
126 III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                                –                            –
127 АЖИЛЛАГСАД БҮГД    
128 Удирдах ажилтан    
129 Гүйцэтгэх ажилтан    
130 Үйлчлэх ажилтан    
131 Хүүхдийн тоо /жилийн дунджаар/